Stichting Animal Care Projects

Kamer van Koophandel nummer: 60728183
RSIN: 854034894
IBAN: NL31INGB0006508453 t.n.v. Stichting Animal Care Projects te Den Haag

Postadres:
Zwolsestraat 391
2587VH Den Haag 

Contactgegevens:Website: www.animalcareprojects.nl
E-mail: info@animalcareprojects.nl

Bestuur:
Raymond Hoffman, voorzitter
Hilje Duwaer, secretaris
Petra Houtman, penningmeester  

Beleidsplan van Stichting Animal Care Projects  

Inleiding
Sinds 2010 zetten wij ons structureel in voor zwerfdieren in binnen- en buitenland onder de naam Animal Care Projects. Wij doen dat belangeloos, op vrijwillige basis en zonder winstoogmerk.Om ons werk efficiënter en met een groter doelbereik te kunnen doen, hebben wij op 23 mei 2014 de Stichting Animal Care Projects opgericht. Stichting Animal care Projects is een non-profit organisatie en bestaat uit 3 bestuursleden en een vaste groep van vrijwilligers en donateurs.  

Doelstellingen
Wij willen het welzijn van dieren in Nederland en in het buitenland verbeteren, in het bijzonder van zwerfhonden en zwerfkatten in (buitenlandse) asielen en opvangcentra. 

Wij doen dat op eigen kracht, maar werken ook samen met andere dierenvrienden en met stichtingen, dierenartsen, dierenwinkels en bedrijven die onze inzet ondersteunen.

Wij vinden dat dierenleed bestreden moet worden daar waar het zich voordoet. Daarom willen wij asielen en opvangcentra zo veel mogelijk ter plaatse te helpen. Indien nodig en mogelijk, herplaatsen wij ook zwerfdieren in een betere omgeving. 

Wij willen zicht houden op de manier waarop van onze hulp wordt gebruik gemaakt. Daarom werken wij nauw en in rechtstreeks contact samen met de asielen en opvangcentra die onze hulp ontvangen en vragen wij – in het bijzonder waar het gaat om financiële hulp -  om verantwoording van de door ons verstrekte financiële middelen.

Activiteiten
Onze activiteiten richten zich primair op het verbeteren van het welzijn van zwerfhonden en - katten in buitenlandse asielen en opvangcentra. Onze activiteiten omvatten: 

1. Het verlenen van materiële hulp
Wij zamelen voer in, medicijnen, bouwmaterialen, dierbenodigdheden(zoals hokken, benches, manden, riemen, halsbanden, voerbakken, speelgoed), alles wat bruikbaar is voor de verzorging en opvang van zwerfdieren in asielen en opvangcentra in het buitenland. In samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen, zorgen wij er voor dat deze goederen ook daadwerkelijk ter plekke terecht komen. 

2.  Het verlenen van financiële hulp
Wij genereren ook geld ter verbetering van het welzijn van de zwerfdieren in het buitenland. Met dit geld steunen wij de opvang en verzorging van zwerfdieren in asielen en opvangcentra in het buitenland.  

De meest effectieve en humane oplossing voor het verminderen van het zwerfdierenleed is het verminderen van de aantallen zwerfhonden en zwerfkatten door sterilisatie en castratie. Daarom willen wij onze financiële middelen - waar mogelijk - ook besteden aan sterilisatie en castratie van zwerfhonden en - katten in het buitenland. In samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen, zorgen wij er voor dat dit geld ook daadwerkelijk ter plekke besteed wordt aan de onderling overeen gekomen doelen en vragen wij om een verantwoording van de bestede middelen. 

3.  Het mogelijk maken van adopties van zwerfdieren
Voor zwerfdieren die gezond en goed herplaatsbaar zijn, bemiddelen wij adoptieplaatsen. Wij doen dat in nauwe samenwerking en in rechtstreeks contact met de asielen en opvangcentra die wij steunen.  Wij volgen daarbij een strikte en transparante adoptieprocedure. Hoofdonderdelen daarvan zijn een intakegesprek met en huisbezoek aan de potentiële adoptant en – indien er sprake is van een match – het vastleggen van de adoptie in een adoptiecontract. Bij het transport van geadopteerde zwerfdieren volgen wij de EU-richtlijnen voor de import van dieren. Dat betekent dat wij voldoen aan EU-eisen op het punt van transport,  gezondheidsverklaring, bloedtesten, vaccinaties, chip en paspoort. 

4.  Het geven van voorlichting en informatie
Met behulp van eigen informatiemateriaal en via onze eigen website en facebook pagina en andere social media vragen wij aandacht voor de zwerfdieren problematiek, onze eigen projecten en specifieke noodsituaties.  

Doelgroep
Wij richten ons op alle mensen en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor het verbeteren van het welzijn van zwerfdieren in het buitenland.Wij richten ons ook op mensen die betrokken zijn bij dieren en meer informatie willen over de zwerfdierenproblematiek in het buitenland en de oplossing daarvan en op mensen die een hond uit het buitenland willen adopteren.  

Werving van financiële middelen
Wij zijn een non-profit organisatie. Onze activiteiten bekostigen wij door: 
  • Sponsoring, giften en donaties. 
  • De verkoop van boeken, T-shirts, armbandjes en dergelijke op o.a. onze website, evenementen en veilingen. 
Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. Dat  betekent dat alle donaties en overige inkomsten ten goede komen aan de zwerfdieren. 
 
Beloningsbeleid
De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. 
 
Beheer financiële middelen
Wij hebben als stichting Animal Care Projects een aparte bankrekening waarop alle gelden binnen komen. Deze rekening is alleen toegankelijk voor de penningmeester. 
 
Verantwoording besteding financiële middelen
In financiële jaarverslagen geven wij inzicht geven in onze inkomsten en uitgaven. Deze verslagen maken wij openbaar op onze website.